algemene voorwaarden

1. Definities

Praktijk voor Natuurgeneeskunde Ellen Lely is een eenmanszaak gevestigd in Malden, aan de Strowis 6, hierna te noemen als E.L. Cliënt is iedere natuurlijke persoon die met E.L. een behandelovereenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen E.L. en cliënt.

3. Uitvoering van de overeenkomst

E.L. zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan E.L. worden medegedeeld. E.L. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.

E.L. is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

E.L. heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om het probleem van cliënt op te lossen. Zij heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat zij niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor tegenvallende resultaten van onderzoek of behandeling.

4. Wijziging van de behandeling

Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de therapie te wijzigen of aan te vullen zullen E.L. en cliënt in onderling overleg de behandeling aanpassen.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien cliënt tegen het advies van E.L. de overeenkomst beëindigt, zal cliënt op verzoek van E.L. een verklaring ondertekenen waarin cliënt te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies in gaat en het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

E.L. verplicht zich cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is of wanneer ingrijpen van een medisch professional of zorgprofessional in haar ogen noodzakelijk is.

5. Geheimhouding

In het kader van privacy mag cliënt er in alle gevallen vanuit gaan dat E.L. zich houdt aan de regelgeving die van toepassing en beschreven is in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast beperkt E.L. zich enkel tot de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden. Verder heeft E.L. passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens veilig op te slaan.

E.L. betracht geheimhouding ten aanzien van door cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Met uitzondering van de gegevens waaromtrent cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik ervan.

De (medische) gegevens van cliënt worden zorgvuldig bewaard gedurende de behandeling en tot 15 jaar na het laatste bezoek in verband met de eisen die aan de praktijkinrichting worden gesteld. Daarna zullen die gegevens op een veilige manier worden vernietigd.

6. Klachten

Indien cliënt niet tevreden is of klachten heeft over de behandeling of verrichte werkzaamheden, dient dit binnen 30 dagen schriftelijk te worden gemeld aan E.L. Om tot een wederzijdse oplossing te komen doet zij alles wat in haar vermogen ligt. Als beide partijen er niet uit komen, kan cliënt de klacht via de KAB (klachtencommissie alternatieve behandelwijzen) kenbaar maken.

7. Betaling

Client dient de factuur van E.L. middels een transactie (overboeking, contant) binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op de vermelde bankrekening. Bij te late betaling kan E.L. een incassobureau inschakelen en is cliënt aansprakelijk voor alle kosten die daarmee gepaard gaan.

Cliënt gaat bij behandeling akkoord met de tarieven beschreven op www.ellenlely.nl.

8. Verhindering

Wanneer cliënt een afspraak wil verzetten of annuleren, dient dit minimaal 24 uur van tevoren aangegeven zijn, zodat E.L. in de mogelijkheid is deze plaats op te vullen. Wanneer cliënt zich niet tijdig afmeldt, zullen de kosten voor het consult bij cliënt in rekening worden gebracht. Cliënt is 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om zijn/haar verhindering telefonisch (voicemail) of per e-mail door te geven (info@ellenlely.nl).