privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Ellen Lely, een dossier aanleg. Dit is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat personalia, aantekeningen over je gezondheidstoestand, waaronder je ziektegeschiedenis, en  gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen zijn die voor je behandeling nodig zijn en die ik, met jouw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bij je (huis)arts.

Bij aanvang van de behandeling ontvang je een document met nadere informatie over de persoonsgegevens die ik registreer en verwerk, en kun je (via ondertekening van dat document) aangeven of je hiervoor toestemming geeft. Jouw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van je persoonlijke gegevens. Je kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag jouw gegevens dan niet meer gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens meer van je verwerken.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw persoonlijke en medische gegevens. Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG.  

Als jouw behandelend natuurgeneeskundig therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Wettelijk is bepaald dat ik jouw dossier minimaal 15 jaar dien te bewaren. Dit doe ik op een veilige, afgesloten plek. Je hebt recht op inzage van jouw dossier indien je dit wenselijk acht.

De gegevens uit je dossier kunnen eveneens gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is beëindigd of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. De gegevens uit je dossier kunnen ook worden gebruikt bij waarneming tijdens mijn afwezigheid, en voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie en het maken van facturen. Je emailadres wordt verder opgenomen in mijn mailinglijst. Afmelden hiervan kan bij het ontvangen van de nieuwsbrief met één druk op de knop. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en nadrukkelijk jouw toestemming vragen.

Op de facturen die je van mij ontvangt staan de gegevens die voor de zorgverzekeraar benodigd zijn, zodat je deze kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Dit betreft: naam, adres en woonplaats, klantnummer, behandelingsdatum en een korte omschrijving van de behandeling met daarbij code ‘24005 Overige Natuurgeneeskunde’.

Heb je in het verleden therapie gevolgd in mijn praktijk? En wil je meer informatie over de persoonsgegevens die tijdens die therapie zijn geregistreerd? Neem dan contact met mij op (info@ellenlely.nl)